Hulevesien suodattuminen kaupunkimaaperässä

"Ensimmäinen tutkimuksemme Soilialla, Jokimaan maaperäntutkimuskeskuksessa, liittyi hulevesien suotautumiseen kaupunkimaaperässä, ja erityisesti kasvillisuuden vaikutukseen ko. prosessissa.

Rakensimme Soilian alueelle kahdeksan lysimetriä, joissa oli kaupunkimaaperää jäljittelevä pohjakerros (mineraalimaa erikokoisine rakeineen) ja pinnalla eloperäinen maakerros. Kuuteen lysimetriin istutimme kosteutta ja kuivuutta kestäviä kasveja (ruokohelpiä ja pajuja ja rantakukkia). Kaksi lysimetriä toimi kasvittomina kontrolleina. Lysimetrejä kasteltiin ajoittain keinotekoisella hulevedellä ja maakerroksen läpi valunut vesi analysoitiin (ravinteet ja raskasmetallit).

Yksivuotisen kokeen aikana havaitsimme, että kasvillisuudella on erittäin tärkeä merkitys maaperän läpäisevyyteen (imeyntään) vaikuttavana tekijänä: Ilman kasveja vesi jäi pitkäksi aikaa tulvimaan maan päälle, kun taas kasvillisissa systeemeissä tulvintaa ei tapahtunut. Metallit ja fosfori imeytyivät hyvin maaperään, kun taas typpi vain osittain.

Tutkimus osoitti, että tyypillinen kaupunkimaaperä sitoo hyvin liikenneperäisiä saastukkeita ennen niiden päätymistä pinta- ja pohjavesiin."

 

Heikki Setälä
professori | Kaupunkiekosysteemitutkimus
Helsingin yliopisto | Ympäristötieteiden laitos

 


Tutustu myös muihin caseihin!